Een loge is een zelfstandige vereniging met eigen statuten en reglementen. De leden kiezen uit hun midden een bestuur, meestal bestaande uit zeven leden. De meeste bestuursleden – ze moeten meester-vrijmetselaar zijn – hebben een dubbele functie: bestuurlijk, maar ook ritueel.

Elk jaar legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en worden de jaarstukken aan de ledenvergadering voorgelegd.

De jaarstukken van Loge De Ster in het Oosten:

2016

 

Geef een antwoord