Veel gestelde vragen...

aan JOUaan ONS

Vragen aan jou

Onze vragen aan Jou

 • Heb je genoeg van het inhoudsloze geklets om je heen
 • Ben je geïnteresseerd in levensbeschouwelijke zaken, spiritualiteit en levenshouding.
 • Zoek je een forum dat bijdraagt aan jouw persoonlijke ontwikkeling.
 • Ben je tolerant en verdraagzaam met een behoefte om te leren
 • Kun je goed luisteren
 • Ben je bereid jouw mening te herzien
 • Is jouw basislevenshouding begripsvol zijn voor de mening van anderen.
 • Wil je als individu jezelf zijn in een groep mensen en jouw mening daar kunnen geven.
 • Wil je graag meningen delen en vergelijken met anderen, Of wil je in een discussie altijd winnen
 • Ben je gevoelig voor de taal van symboliek.
 • Vind je rituelen belangrijk
 • Kun je traditie en eeuwenoude waarden waarderen en combineren met eigentijdse zaken.
 • Kun je voldoende tijd vrijmaken om regelmatig aanwezig te zijn (elke maandagavond)
 • Vind je het leuk om jongere en oudere mensen met verschillende achtergronden te ontmoeten.
 • Je hoeft het niet met iemand eens te zijn om hem/haar te respecteren.
 • Kun je goed luisteren
 • Kun je goed luisteren, Of vind je het nodig altijd direct een mening te hebben
 • Voel jij je verantwoordelijk voor jouw doen en laten
 • Heb je een hekel aan dogmatiek
 • Wil je wat voor anderen betekenen
 • Wil jij je als mens verbeteren
 • Ben je gesteld op harmonie
 • Kun je stevig met iemand van mening verschillen zonder ruzie te krijgen?
 • Vind je het belangrijk daarna zonder wrok huiswaarts te keren.
 • Hoe belangrijk is het voor je deel uit te maken van een groep zonder daarbij jouw individualiteit te verliezen?
 • Kun je een geheim bewaren

Als je de meeste vragen met een “Ja” kunt beantwoorden, dan komen we graag met jou in contact.
Stuur ons een vrijblijvende email, of als je liever een persoonlijk gesprek wilt voeren, bel dan eens met onze voorlichter

Vragen aan ons

Veel gestelde vragen aan ons over diverse onderwerpen zoals: Vrijmetselarij, Geheimen, Symbolen & Rituelen, Historisch, Practisch

Vragen over Vrijmetselarij

1. Wat is vrijmetselarij?

De Vrijmetselaar
Doet aan zelfontplooiing
Op de eerste pagina zag u al “Ken U Zelve”. Dit is een uitermate belangrijk uitgangspunt voor de vrijmetselaar. Hij stelt zich vragen als

 • wat doe ik
 • hoe doe ik het
 • waarom doe ik dat zo
  • kan ik het beter doen

Hij doet dat met behulp van symbolen en rituelen
Met behulp van deze symbolen en rituelen wordt een bewustwordingsproces in gang gezet dat onomkeerbaar is

 • Hij doet dat samen met anderen
  De Vrijmetselaar toetst zijn mening, hij luistert naar de mening van anderen en doet daar zijn voordeel mee. Daarbij wordt de grootst mogelijke vertrouwelijkheid in acht genomen.
 • Hij verricht deze arbeid in het licht van een hoog beginsel, symbolisch aangeduid als de Opper Bouwmeester Des Heelals.
  Een hoog beginsel is als begrip bewust gekozen, omdat daarmee een zeer uitgebreide interpretatie mogelijk wordt. Wat stuurt ons? Is dat een opperwezen of zijn wij dat zelf? Alle interpretaties zijn toegestaan. Van belang is dat we bij onze arbeid de volgende grondslagen in acht nemen:
 • Ieders recht zelfstandig te zoeken naar waarheid
 • Verantwoordelijkheid voor eigen doen en laten
 • Gelijkwaardigheid van alle mensen
 • Broederschap

Werken aan het welzijn van de samenleving

 

2. Wat is het onderscheid tussen vrijmetselarij en andere geestelijke of maatschappelijke stromingen?

Het onderscheid is de werkwijze en vooral de daarbij horende rituelen en symbolen.
De vrijmetselarij is een leerschool tot het zelfstandig zoeken naar waarheid, zonder opgelegde dwang.
De vrijmetselaar verwerpt dogmatische en totalitaire opvattingen.
Hij zoekt wat mensen samenbrengt en neemt weg wat hen verdeelt.

3. Wat onderscheidt de vrijmetselarij van andere geestelijke stromingen?

De vrijmetselarij heeft veel met andere geestelijke stromingen gemeen.
Maar zij onderscheidt zich daarvan door haar geheel eigen methode van werken die wordt gekenmerkt door het gebruik van ritualen en symbolen in de loge.

4. Is de vrijmetselarij een religie of wereldbeschouwing?

De Vrijmetselarij is veeleer te zien als een levenshouding.
De Vrijmetselaar ontwikkelt zelfstandig een wereldbeeld.
Bovendien arbeidt hij in het hier en nu en niet ten behoeve van het hiernamaals.

5. Erkent de vrijmetselarij het bestaan van een hogere macht?

De Vrijmetselarij heeft geen dogma’s noch leerstellingen. Het is aan de Vrijmetselaar zich een wereldbeeld te vormen.
Dat geldt dus ook ten aanzien van het bestaan van een hogere macht.
De ene Vrijmetselaar neemt het bestaan ervan aan, de ander zal dat niet doen.

6. Hoe verhoudt de vrijmetselarij zich tot de godsdiensten?

Een godsdienst kent een leer en vereert een Opperwezen.
Bij de Vrijmetselarij staat het Ken U Zelve en daarmee zelfontplooiing centraal.
Er wordt geen opperwezen aanbeden.7. Vrijmetselarij is geen godsdienst. Wel wordt bijvoorbeeld de bijbel gebruikt. Hoe zit dat precies?

De bijbel vervult daarbij een symbolische functie.
We gaan ervan uit dat er wijsheden in dat boek staan.
Daarvoor zou even goed de Koran, de Thora, de I Ching of welk ander wijsheidsboek dan ook kunnen liggen.

8. Wat betekent Vrijmetselaar zijn in het dagelijks leven?

Dat alles wat hij tijdens het Logeleven leert in de praktijk dient te brengen

9. Wat is een loge?

De plaats van samenkomst van Vrijmetselaren10. Is de Vrijmetselarij mystiek?

Het plechtige karakter dat bijeenkom­sten van een Loge kunnen hebben, met daarbij bepaalde rituele handelin­gen, kan bij velen een versterking van hun eigen religieus beleven betekenen. Bij anderen echter zal de Vrijmetselarij niet als mystiek overkomen.
Wel kunnen de achterliggende filosofieën, bedoelingen, gebruiken en de aard van de bijeenkomsten leiden tot een aparte sfeer. En die sfeer valt niet goed te omschrijven. Iedere Vrijmetselaar kent hem, maar deze is zó uniek dat men het niet kan uitleggen, zelfs niet met vergelijkin­gen.

Als bijv. geprobeerd zou worden die sfeer te gaan omschrijven als “fijn weer bij elkaar te zijn”, van gemeenschappelijkheid, van broederschap en dergelijke, is dat onvoldoende duidelijk voor de buitenstaander.
Er is sprake van een specifiek soort broederschap. Er is een band ontstaan tussen totaal verschillende mensen die allen dezelfde ervaringen hebben opgedaan en daardoor dat gemeenschappelijke gevoel krijgen.

En dat gemeenschapsgevoel zal door menig vrijmetselaar toch als iets mystieks ervaren worden.


11. Is de Vrijmetselarij esoterisch?

Als men onder esoterisch verstaat: datgene wat pas door training en inwijding en bovendien door middel van intuïtie toegankelijk wordt, dan is de Vrijmetselarij inderdaad esoterisch te noemen.

 

12. Is de Vrijmetselarij een sekte?

Beslist niet. Een sekte heeft meestal een leider, een goeroe die een leerstelling verkondigt.
De leden zijn dan zijn volgelingen.
De Vrijmetselaren beoefenen collectief hun individualisme.
De Vrijmetselarij kent geen leerstellingen.

 

13. Is de Vrijmetselarij occult?

Er zijn leden voor wie de Vrijmetselarij occulte aspecten heeft – een verborgen leer.
De oude wijsheidsleren zoals het Hermetisme, de Joodse Kabbala, het Zenboeddhisme, de Tarot, de Alchemie, Theosofie, Antroposofie
en de leer van de Rozenkruisers (van de 17e eeuw) hebben een esoterische kern die onder het occultisme valt

14. Wordt er gediscussieerd over godsdienst of politiek?

Gedachtewisselingen over godsdienst en politiek zijn zeer zeker mogelijk.
Ze mogen, net als iedere gedachtewisseling niet ontaarden in twistgesprekken

15. Wat is het verschil tussen de Vrijmetselarij en de Rotary of Lions clubs?

Bij de Vrijmetselarij speelt uw maatschappelijke achtergrond in het geheel geen rol. Het hoofddoel is van de Vrijmetselaar “het aan u zelf werken”. Daarbij zal hij zich als individu inzetten voor de maatschappij.
Bovendien wordt u lid door u zelf aan te melden, wat wij noemen de innerlijke drang.
Bij Rotary en Lions is dat een doel van de vereniging. Voor deze clubs moet men worden uitgenodigd lid te worden.


16. Is de opvoering van een rituaal te vergelijken met een kerkdienst?

Ook een kerkdienst is een ritueel. Deze staan vaak in het teken van verering van een Opperwezen.
De rituelen van de Vrijmetselarij doen dat niet. Zij bevestigen wel de geheimen van de Vrijmetselarij.

 

17. Moet ik mijn godsdienst afzweren of gruwelijke eden afleggen

Neen, u mag uw godsdienst behouden, echter deze niet aan anderen opdringen.
De enige belofte die u aflegt is de belofte dat u alles wat u als Vrijmetselaar verneemt geheim zult houden.

 

Vragen over Geheimen

18. Is de vrijmetselarij een geheim genootschap?

Nee, de broederschap is niet geheim, wel besloten.
De door ons gebruikte teksten worden alleen aan leden bekend gemaakt.

 

19. Vrijmetselarij heeft iets geheimzinnigs. Is dat zo, of lijkt dat maar zo?

Vrijmetselarij is voor hen die hiermee onbekend zijn, omgeven met een waas
van geheimzinnigheid. Het zou kunnen komen door de symboliek en de veelal eeuwenoude ritualen waaraan wij vrijmetselaren waarde hechten en waarmee wij werken. Ook heeft misschien het feit dat Vrijmetselaren vroeger vele malen zijn vervolgd en dat hun samenkomsten werden verboden, hiertoe bijgedragen.

Bovendien hebben Vrijmetselaren zelf in de loop der eeuwen nauwelijks enige bijdrage geleverd tot meer en betere bekendheid. Dat is jammer, want de werkelijkheid is dat de Vrijmetselaar beslist niet behoeft te verbergen dat hij tot de Orde behoort. De levenshouding van de Vrijmetselaar is onder meer gebaseerd op de erkenning van de menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en onderlinge verdraagzaamheid. Hieraan is niets geheimzinnigs. Wel mag worden verondersteld dat de vrijmetselaar zijn eigen geheimen bewaart.Doch deze behoren tot zijn persoonlijk, geestelijk goed, zijn uitrusting op weg naar zelfkennis en geestelijke ontwikkeling.

 

 

20. Op welk vlak liggen de geheimen?

De geheimen van de vrijmetselaar liggen op het terrein van de inwijdingen, andere zeer plechtige bijeenkomsten en bepaalde gebruiken. Zo wil men het aannemingsceremonieel van een niet-vrijmetselaar tot vrijmetse¬laar bewaren, evenals het ritueel van de bevordering van leerling tot gezel en van gezel tot meester.

Vrijmetselaren weten wat de buitenstaander zal missen aan intense ervaringen wanneer hij zich reeds de z.g. geheimen heeft eigen gemaakt en zich daarna wil aansluiten bij de vrijmetselarij. Het verrassingselement gaat dan verloren.
Die geheimen zijn te vergelijken met de geheimzinnigheid die men toepast wanneer men bij verrassing iemand een cadeau wil geven. Hoe strikter de gever zich aan de geheimhouding bindt hoe groter de verrassing en hoe langer de ontvanger het zich zal blijven herinneren.

Een andere zeer nadrukkelijke reden voor het geheim houden van de rituelen is dat wanneer men ze vertelt aan buitenstaanders of de buitenstaanders ze lezen in bepaalde geschriften, dan maken zij kennis met een surrogaat van de werkelijkheid. Je kunt je niet voorstellen hoe een sinaasappel smaakt als je er nog nooit eentje geproefd hebt, noch kun je muziek appreciëren al heb je honderd boeken over muziek gelezen. Zo zal een belangrijk facet van de vrijmetselarij nooit goed te omschrijven zijn.

21. Zijn de rituelen geheim?

In iedere goede bibliotheek is de tekst te verkrijgen. De ritualen worden niet vrijgegeven aan aspirant leden om het verrassingseffect van de Inwijding geen geweld aan te doen.

 

22. Mag ik een keer komen kijken?

Neen. Daarmee zouden we de geheimen prijs geven. Wel kunt u Open Dagen bezoeken. Dan wordt er voorlichting gegeven.
Ook kunt u een zogenaamde avond voor belangstellenden bezoeken.
Daar krijgt u een/n indruk hoe een comparitieavond verloopt.

Vragen over Symbolen & Rituelen

23. Vrijmetselaren hechten kennelijk veel waarde aan symboliek, waarom?

Uit de vorige antwoorden is duidelijk geworden dat de vrijmetselarij haar oorsprong vindt in de bouw. De middeleeuwse (religieuze) bouwkunst kenmerkte zich door het gebruik van licht- en bouwsymboliek. Wij vrijmetselaren trachten deze symboliek naar vermogen in ere te houden.
Hiervoor is een aantal goede redenen te geven:

 •  Symbolen spreken een eigen taal. Veel begrippen en denkbeelden die zich niet of nauwelijks in geschrift of in gesproken woord laten uitdrukken, kunnen wel door middel van een teken worden duidelijk gemaakt.
 • Symbolische handelingen grijpen veelal terug op oeroude tradities en op tijdloze wijsheid. Wij vrijmetselaren gebruiken de gereedschappen en geometrische vormen die verband houden met bouw en lichtschepping. Elk werktuig, elke vorm heeft in dit verband een eigen betekenis en brengt ons tot een beter begrip van de aard en de zin van ons menszijn.
 • De diepste symboliek voert in de visie van de vrijmetselaren terug tot het bewerken van de ruwe steen, zijnde het eigen wezen. Hij wordt geacht deze om te vormen tot een zuivere kubiek om daarmee een bouwsteen te worden in het volmaakte bouwwerk.

Symboliek is voor ons vrijmetselaren geen onderwerp van verering, noch een doel. Het is een waardevol hulpmiddel tot begrip.

 

24. Wat is een ritueel?

Een rituaal is een ceremonieel, bestaande uit het uitspreken van teksten en het verrichten van symbolische handelingen, al dan niet muzikaal begeleid.
Onze cultuur kent tal van riten die in sterk-aangepaste vorm nog altijd voortbestaan als gebruiken bij belangrijke gebeurtenissen als geboorte, huwelijk en overlijden.
Evenals de vroegere bouwloges kent ook de vrijmetselarij een aantal ritualen, onderdeel vormend van bepaalde plechtigheden.

 

 

25. Wat zijn symbolen?

Symbolen zijn eigenlijk niet anders dan hulpmiddelen bij het overbrengen van gedachten of gevoelens die vaak moeilijk onder woorden zijn te brengen.
Het hart als symbool van de liefde, het anker als symbool van zekerheid en veiligheid en een vlag als symbool van een natie zijn daar voorbeelden van.
Ook ontleent de vrijmetselarij veel van haar symbolen aan de vroegere ambachtelijke bouwloges.
Behalve van bouwsymbolen maakt zij ook gebruik van lichtsymbolen.

 

 

 

26. Wat is de zin van een ritus/ritueel?

Door de regelmatige herhaling van het ritueel wordt de onderlinge band van broederschap versterkt.
Er zullen vele vrijmetselaren zijn die een gevoel van inkeer krijgen en van afstand tot de dagelijkse beslommeringen.
Het is ook mogelijk dat men het ervaart als een zelfontdekking, een mystieke of een occulte beleving

27. Wat is een Werkplaats?

Een Werkplaats, ook wel Tempel genoemd is een ruimte speciaal gewijd aan de uitvoering van de rituelen.

 

28. Waarom werkt men met symbolen?

Het gebruik van symbolen schept een gezamenlijk beeld en biedt de mogelijkheid tot een individuele interpretatie, terwijl definities en verklaringen in woorden dikwijls leiden tot een onvruchtbare discussie.
De taal der symbolen laat de mens toe met zichzelf, met zijn onderbewuste te spreken.

29. Wat betekenen de passer en de winkelhaak

Passer en winkelhaak zijn de twee meest bekende vrijmetselarij symbolen, ontleend aan de bouwkunst. Doordat de winkelhaak twee benen heeft die onwrikbaar ten opzichte van elkaar staan en de passer twee beweeglijke benen heeft zou men de winkelhaak het symbool van de vastigheid (materie) en de passer het symbool van de beweeglijkheid (geest) kunnen noemen.

Vragen Historisch

30. Waar komt de vrijmetselarij vandaan en in welke tijd is ze ontstaan?

Uit Schotland en Engeland. Zie Geschiedenis

 

31. Van wanneer dateert de vrijmetselarij in Nederland?

In 1734 werd de eerste Nederlandse Loge opgericht. Het is echter waarschijnlijk dat al eerder Loges in Nederland werkzaam waren (1721)

Vragen Practisch

32. Er wordt wel eens gezegd dat het lidmaatschap is voorbehouden aan intellectuelen en beter gesitueerden. Is daar iets van waar?

Vrijmetselarij heeft niets te maken met maatschappelijke status of met intellectueel niveau. Het lidmaatschap van de Orde staat open voor elke vrije man van goede naam, dat wil zeggen voor elke man die zich niet gebonden acht aan oneigenlijke beperkingen van geestelijke en maatschappelijke aard en die handelt vanuit oprechte intenties.
Vrijmetselarij is niet voor geleerde ” weters”, maar voor oprechte zoekers, ongeacht de plaats die zij in dit maatschappelijk bestel innemen.

 

 

33. Vrijmetselarij is een mannenaangelegenheid, waarom geen vrouwen?

Deze stelling is op zich onjuist. Er is voor elk wat wils. Er is een Vrijmetselarij voor uitsluitend mannen, er is een Vrijmetselarij voor uitsluitend vrouwen (De Weefsters) en er is een gemengde vrijmetselarij (Le Droit Humain)

 

 

34. De Orde van Vrijmetselaren noemt zich een inwijdingsgenootschap. Houdt dit een blijvende verbintenis in?

Het antwoord op deze vraag kan kort zijn. Wanneer een vrijmetselaar meent om persoonlijke redenen het lidmaatschap van de Orde te moeten beëindigen, dan heeft hij alle vrijheid uit te treden.
Hij treedt toe uit vrije wil en kan ook uit vrije wil zijn lidmaatschap opzeggen, hoezeer zijn logegenoten dat laatste ook zouden betreuren.
Elke vrijmetselaar is en blijft autonoom. De vrije wil, de persoonlijke keuze en de eigen verantwoordelijkheid nemen in de maçonnieke levenshouding een belangrijke plaats in.

 

 

 

35. Hoe is de vrijmetselarij georganiseerd? Is het een vereniging?

Elke loge in Nederland ressorteert onder de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden te Den Haag. De loge is een normale vereniging en aldus ingeschreven en koninklijk goedgekeurd. De vereniging fungeert bestuurlijk als een zelfstandige eenheid met statuten en een huishoudelijk reglement. Hierin is de wijze van bestuur, het wisselen van bestuursfuncties, de verplichtingen t.a.v. het huishoudelijk reglement en huishoudelijke vergaderingen, financiële zaken, aanneming van leden etc. geregeld. Elk land is met een eigen organisatie structuur, een eigen hoofdbestuur en een eigen beginselverklaring autonoom.

 

 

 

36. Schept het lidmaatschap zware verplichtingen, bijv. ook financieel?

Het lidmaatschap van de Orde legt geen verplichtingen op, waaraan niet of bezwaarlijk kan worden voldaan. Zoals in de toelichting op de vorige vraag gesteld, geeft iedere broeder op zijn eigen wijze inhoud aan zijn lidmaatschap. Uiteraard wordt een sterke betrokkenheid met, en toewijding aan de arbeid verondersteld. Het regelmatig samenkomen, maakt hier deel van uit.
De contributie is vergelijkbaar met die van andere verenigingen die evenredige financiële verplichtingen dienen na te komen.
In beginsel staat het lidmaatschap open voor iedere man, ongeacht zijn godsdienstige of politieke overtuiging of zijn maatschappelijke status.

 

 

 

37. Hoe kan men lid worden?

Neem contact met ons op. Dit kan door een email te sturen of via telefonisch contact met onze voorlichter.

 

 

 

38. Wat biedt de vrijmetselarij

Broederschap, mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling in en vertrouwde omgeving, rust, harmonie, gelijkstemden, mogelijkheid tot het vergelijken van meningen

 

 

 

39. Hoe staat de vrijmetselarij tegenover het wettig gezag?

Voor zover dit gezag in overeenstemming is met eigen geweten dient men zich te houden aan het wettig gezag.

 

 

 

40. Wat zijn de weefsters?

Weefsters zijn leden van de vrouwenorde Vita Feminea Textura (het leven van de vrouw als een weefsel), die in 1950 op initiatief van enkele leden van het Grootoosten der Nederlanden is opgericht. De orde hanteert een specifiek vrouwelijke symboliek en ritus, gebaseerd op textiele vorming. Men kent drie graden, t.w. die van spinster, weefster en ontwerpster.

41. Hoe vaak en waar komt men bij elkaar?

De meeste Loges komen een maal per week bijeen. Er zijn Loges die twee keer per maand bijeenkomen

 

42. Kan iedereen lid worden?

Iedere “vrije man van goede naam” ouder dan 18 jaar die de beginselverklaring aanvaardt kan lid worden.

 

43. Is er een leeftijdsgrens aan het lidmaatschap verbonden

Er is een ondergrens van 18 jaar. Naar boven is er geen grens.

 

44. Kan men het lidmaatschap beëindigen?

Altijd. U hoeft slecht een brief te schrijven dat u uw lidmaatschap wil beëindigen.
Dat neemt niet weg dat men in principe lid wordt voor de rest van uw leven. Daarom wordt er in de periode voorafgaande aan het lidmaatschap veel met elkaar gesproeken. De Loge wil weten dat u bij haar past en u dient het gevoel te hebben dat de Loge bij u past.

 

45. Is er een proeftijd

Neen. Dit zou het verrassingseffect van de Inwijding teniet doen. Er wordt veel aandacht besteed aan de voorbereiding (zie vraag ?)

 

46. Kan ik als gelovige lid worden van de loge?

Ja. Iedereen heeft recht op “zijn waarheid”. Er wordt echter van u verwacht dat u de mening van een ander respecteert, dus uw mening niet opdringt aan een ander.

 

47. Helpen Vrijmetselaren elkaar altijd?

Het is ieders taak om een ander in de samenleving te helpen en mededogen te hebben met mensen die in moeilijkheden verkeren. Ook Vrijmetselaren helpen elkaar als broeders in de wetenschap dat we allen verantwoordelijk zijn voor eigen doen en laten

 

48. Vervullen Vrijmetselaren doorgaans hogere functies?

Vrijmetselaren zijn mensen zoals iedereen en bekleden functies in allerlei rangen en standen

49. Hoe kun je Vrijmetselaar worden?

Door toe te treden tot de Orde door aanmelding bij een loge. Adressen zijn gemakkelijk in het telefoonboek te vinden of anders te verkrijgen bij de Orde in Den Haag. Op de website van de orde is een lijst opgenomen van loges met bijbehorende telefoonnummers

50. Maken Vrijmetselaren onderscheid in ras en geloof?

Vrijmetselaren trachten mensen en volken te verenigen door weg te nemen wat mensen verdeeld. Een dergelijk onderscheid is er volstrekt niet.

51. Ik wil wel meer weten wat moet ik doen?

Er zijn verschillende mogelijkheden. U kunt via deze site laten weten dat u een gesprek wil, u kunt brochures aanvragen en u kunt op de literatuurlijst boeken uitzoeken en leze over de Vrijmetselarij

52. Hoelang duurt die hele procedure?

De procedure kan in 4 maanden zijn afgewikkeld.

53. Hoeveel kost het?

De contributie van de Ster in het Oosten bedraagt € 350,00 per jaar. Er wordt een eenmalige bijdrage gevraagd van € 135,00

54. Heb ik speciale kleding nodig?

In Nederland wordt een rokkostuum of een donker kostuum gedragen voor bijeenkomsten in de tempel. Hiermee wordt de gelijkwaardigheid van alle leden tot uitdrukking gebracht. Door de kleuren zwart en wit ontstaat er een harmonieus beeld

Contact ons

Mail ons uw vragen of bel onze voorlichter

Jan Steenlaan 25
3723 BT Bilthoven

+31 6 49592689

voorlichter@desterinhetoosten.nl

Stuur een bericht

Ga naar de inhoud